Logo Fonix

13è. Concurs d'Anglès Interescolar de Catalunya (gener-maig 2020)

The Public Speaking Contest

ACCEPTACIONS DE CONDICIONS DE LES BASES:

La participació al Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya o “THE FONIX” en qualsevol de les seves edicions anuals  implica, per part dels centres educatius a través dels seus responsables, l’acceptació i estar assabentats d’aquestes Bases i del seu funcionament intern en la seva totalitat..
Els organitzadors del concurs es reserven el dret de modificar aquestes Bases en qualsevol moment si per motius  d’organització, realització o funcionament ho consideren necessari; en aquest cas hauran de fer una notificació prèvia de les modificacions als interessats amb la suficient antelació.
L’organització del concurs resoldrà qualsevol incidència que pugui produir-se i la seva decisió serà irrevocable. El Comitè Organitzador no es fa responsable de qualsevol pèrdua fortuïta que pugui produir-se els dies i en els espais en que els concursants hagin estat convocats per a les proves.

DRETS DE LES IMATGES DEL WEB, DADES PERSONALS I LIMITACIONS EN LES REPRODUCCIONS:

Pel que fa a les imatges (fotografies, vídeos, etc.), quan l’ activitat es desenvolupi dins dels centres educatius durant la Fase Local, seran tractades segons les normes que aquests centres segueixin en els seus propis actes. Les activitats realitzades a les seus de les fases territorial i final podran ser enregistrades segons els criteris de cada seu o, en cas que no ho diguin, segons els criteris del Comitè Organitzador de la prova, i s’entendran expressament autoritzades per a la presentació dels formularis d’autorització presentats durant la participació en les proves. Els reportatges gràfics que es duguin a terme durant l’acte de lliurament de premis seran de caràcter públic i propietat de la Institució en la qual es realitzi l’acte i de les entitats que en tinguin atribuïda la propietat intel·lectual de la base 10, que autoritzen les entitats col·laboradores a fer-ne ús educatiu i la divulgació pedagògica que creguin escaient.

El Departament d’Ensenyament forma part del Comitè Organitzador, i tindrà accés en tot moment a les dades relatives a les proves, els participants i l’estat de la selecció de cadascuna de les fases, i podrà  -si escau- formar part del Comitè Examinador, amb un representant expert del Servei d'Ensenyament de Llengües Estrangeres i Programes Exteriors.

Les dades personals de centres educatius i de concursants proporcionades pels centres durant el registre online s’inclouran en un fitxer automatitzat de dades de titularitat d’International House Barcelona, SL. Aquest fitxer restarà sota la responsabilitat de l’esmentada institució, que es compromet a respectar la protecció de les dades dels menors participants en el concurs. La finalitat d’aquest fitxer és la gestió adequada de la participació dels alumnes al concurs, així com l’enviament de materials i premis als seus guanyadors. Amb la inscirpció de registre online amb les dades personals de centres es dona per acceptat també que les entitats organitzadores del concurs puguin comuncar-se ocasionalment  amb aquests centres per oferir promocions i descomptes relacionats amb serveis educatius lingüístics. En qualsevol moment, els participants del concurs o els seus representants legals podran accedir a aquest fitxer amb la finalitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les seves dades personals, de conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquests drets es podran exercir mitjançant comunicació escrita acompanyada d’una fotocòpia del DNI i dirigida a la seu d’International House Barcelona, SL, situada al C./ Trafalgar núm. 14, 08010 Barcelona.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL:

El  “Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya” (“THE FONIX”) en qualsevol de les seves edicions anuals i tots els elements que hi són inherents són propietat de International House Barcelona S.L. Aquesta institució podrà cedir als centres educatius concursants el seu nom i elements per a la seva promoció i difusió dins de l’àmbit escolar.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els texts, així com la informació i els continguts que es recullen en la direcció http://the-fonix.org estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat a favor International House Barcelona S.L.. i no es permet la reproducció i / o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit de International House Barcelona S.L.

L'usuari que visiti la pàgina, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per International House Barcelona S.L..

International House Barcelona S.L. vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

.