Descarregar Cartell

ORGANITZADORS

Inici > Bases

10è. CONCURS D’ANGLÈS INTERESCOLAR DE CATALUNYA

EDICIÓ 2017

BASES/ REGLAMENT DEL CONCURS

 

Descàrrega de bases [PDF]

1. ORGANITZADORS DEL CONCURS:

Es convoca el 10è. Concurs d'Anglès Interescolar de Catalunya (THE FONIX 2017). El concurs està organitzat per International House, per la Fundació Catalana de l'Esplai i per la Secretaria General de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, com activitat organitzada en el marc d'iniciatives socials d'accions d'entorn i d'activitats vers l'excel·lència i en el del Pla d'impuls de la llengua anglesa als centres educatius catalans.

La participació és totalment gratuïta i es finança exclusivament amb les aportacions dels organitzadors, patrocinadors i col·laboradors.

Els organitzadors i col·laboradors constituiran un Comitè Organitzador per a vetllar pel correcte desenvolupament del concurs.

2. OBJECTIUS I CONTINGUTS:

El concurs té com a objectiu seleccionar els finalistes en cadascuna de les tres fases: local, territorial i final.

Els exercicis de totes les fases del concurs consistiran en tasques escrites sobre un tema (per exemple, geography, history or music), del qual es proposaran diverses activitats de vocabulary, reading i writing. Addicionalment, en la fase final existirà una prova oral.

La fase territorial del concurs es durà a terme el mateix dia i a la mateixa hora en les seus de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, sota la supervisió dels organitzadors. Donat el volum de participants a la província de Barcelona, es podran establir dos torns horaris, sempre el mateix dia que a la resta de territoris, si la organització ho considera convenient.

3. CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ:

 1. Poden participar en el concurs alumnes de les classes de 5è i 6è de Primària, 1r a 4t d’ ESO i 1r i 2n de Batxillerat i dels nivells paral·lels en Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior de qualsevol centre educatiu públic, privat i concertat de l’ensenyament reglat amb seu a Catalunya.També poden participar els alumnes dels Centres de Formació d’Adults depenents del Departament d’Ensenyament d’entre 18 i 60 anys i escolaritzats com a mínim el darrer curs. Els concursants de les escoles d’adults participaran amb una prova específica a escollir entre 2 nivells (alumnat amb nivell d’anglès inicial A1+ o alumnat amb nivell d’anglès A2/ B1).
 2. Els concursants que no tinguin l’anglès com a llengua d'origen o familiar sumaran un 20% més de puntuació global en la fase local, territorial i final del concurs, respecte als concursants el parentiu dels quals inclogui el pare o mare d’origen de parla anglesa, i/o que estudiïn en un centre educatiu bilingüe català/ anglès, que no gaudiran d’aquesta puntuació complementària. Tampoc sumaran el 20% de puntuació addicional els concursants provinents de centres que tinguin en total 8 o més hores setmanals de formació d’anglès curricular i/o formació en anglès CLIL/AICLE a dins dels seus programes d’estudi. Finalment tampoc gaudiran del 20% de puntuació addicional l’alumnat escolaritzat en centres educatius estrangers de parla anglesa durant els darrers tres anys escolars.
 3. La participació es farà exclusivament a través del centre educatiu on l’alumne estigui matriculat. Els centres educatius anomenaran un responsable del concurs, un docent, preferiblement d’anglès  d’algun dels nivells en els quals participa, que farà de persona de referència i portaveu del centre davant de l’organització. Amb els menors de 18 anys, per a participar en les fases territorial i final, hi serà present un familiar i/o  el responsable del concurs del centre, o persona en qui delegui. També s’haurà d’emplenar el formulari d’autorització de participació personal al concurs, tant per a menors com adults, i que es troba a la intranet una vegada registrat el centre educatiu.
 4. Queden expressament exclosos dels premis els concursants que tinguin fins a un primer grau de parentiu amb els membres de les entitats organitzadores.
 5. Els concursants guanyadors d’edicions anteriors del Concurs i classificats en la 1ª posició, podran participar novament si ho desitgen, però en cas de tornar a quedar classificats en la 1ª posició final del concurs, tindran com a premi un reconeixement explícit, però no podran accedir als premis que els corresponen per classificació segons l’apartat 7 d’aquestes bases.
 6. La inscripció en la fase territorial i la fase final implica l’acceptació per part dels candidats i les seves famílies de les condicions establertes i requereix omplir, una vegada superada la fase local, el formulari d’autorització disponible a la web del concurs,  www.concurs-angles.info, signat pel pare, mare o tutor legal quan siguin concursants menors d’edat o el document signat pel responsable del centre educatiu si son participants majors d’edat o provinents dels Centres de Formació d’Adults. Aquest formulari serà subministrat a les famílies i finalistes adults pel responsable del concurs del centre i que trobarà a la seva intranet personal.
 7. Els participants a la fase territorial i final del concurs s’hauran d’acreditar el dia de l’exercici als espais indicats amb el formulari d’autorització patern (a excepció dels que provinguin dels Centres de Formació d’Adults, amb el formulari signat pel responsable coordinador de centre d’adults), emplenat i signat i el DNI (si són més grans de 14 anys) o el llibre de família. Sense aquests requisits, no es permetrà l’accés del concursant a cap activitat.

4. INSCRIPCIÓ I INFORMACIÓ:

Els centres educatius faran la inscripció al concurs a través del responsable del concurs del centre i podran inscriure-hi tots els grups dels nivells que considerin adequats. El termini d’inscripció per als centres s’estableix entre els dies 10 de novembre de 2016 i 15 de gener de 2017 ambdós inclosos.

La informació del concurs i la inscripció es farà  mitjançant el formulari d’inscripció de la pàgina web www.concurs-angles.info, on estaran penjades permanentment aquestes bases i on es trobarà a disposició del públic tota la informació complementària sobre les activitats i les diverses fases del concurs.

Davant de qualsevol problema de comunicació on line, la inscripció es podrà comunicar a través de fax, prèvia notificació per correu electrònic, si escau. Les consultes s’enviaran a info@concurs-angles.info i aniran adreçades a:

 1. Per qüestions pedagògiques: Lynn Durrant, responsable pedagògica.
 2. Per qüestions organitzatives: Miquel Puig, responsable d’organització.

5. FASES DEL CONCURS:

El "10è. Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya" constarà de 3 fases eliminatòries:

FASE LOCAL:

 1. Els exercicis es desenvoluparan des dels mateixos centres educatius participants entre els dies 12 de gener i 15 de febrer de 2017, ambdós inclosos.
 2. El responsable del concurs de cada centre descarregarà prèviament de la web els enunciats de la prova a través d’un password i un codi subministrats per l’organització, i establirà el moment i la forma més convenient per fer la prova en el seu centre. Els alumnes que no assisteixin  a la prova el dia i hora proposats, es consideraran  no presentats. També es descarregarà de la web un full de respostes, disponible per a la correcció ràpida. El responsable del concurs guardarà els resultats de les proves per a possibles consultes dels concursants participants.
 3. Aquesta fase tindrà una duració d'uns 55 minuts i els alumnes concursants d’un mateix nivell acadèmic faran la prova el mateix dia i hora. Serà seleccionat com a màxim un finalista de centre en cada nivell escolar. En cas d’empat entre dos o més candidats que tinguin la millor puntuació en un mateix nivell, el responsable del centre escollirà, per desempatar, el seu candidat que hagi obtingut la millor nota de l’avaluació continuada en els dos primers trimestres del curs acadèmic.
 4. El responsable del concurs de cada centre haurà d’inscriure a la web del concurs els candidats finalistes que vulguin passar a la fase següent abans del dia 20 de febrer a les 24 hores. Passat aquest termini, es perdrà qualsevol dret de participació a la fase territorial. Els noms dels concursants inscrits de cada centre per a la fase territorial estaran visibles a la intranet del concurs.

FASE TERRITORIAL:

 1. La fase territorial es desenvoluparà el dissabte 25 de febrer, a les 12 del migdia, i durarà un màxim de 60 minuts. Les seus a cadascuna de les 4 capitals de província es faran públiques amb suficient antelació a  la pàgina web del concurs. Els concursants quedaran assignats a una seu d’acord amb l’adreça física del seu centre educatiu. 
 2. Els concursants, juntament amb  un familiar i/o el seu responsable del concurs o persona en qui delegui de cada centre es presentaran 60 minuts abans de l’hora prevista de la prova per a la seva acreditació, d’acord amb la base 3 del concurs.
 3. En aquesta fase s’escolliran els concursants amb millor puntuació de cadascun dels 8 nivells educatius de 5è de primària a 2n de BATX/GSCF, els 6 primers de cada nivell de la província de Barcelona i els 3 primers de cada nivell de les províncies de Tarragona, Lleida i Girona (120 candidats en total). Addicionalment, també s’escolliran els 2 concursants de cada província amb millor puntuació total del nivell Anglès Inicial (A1+) i els 2 concursants de cada prov’incia amb millor puntuació del nivell Anglès Intermedi (A2/B1) provinents dels Centres de Formació d’Adults d’arreu de Catalunya (16 candidats en total).
 4. En cas d’empat de puntuació entre candidats d’un mateix nivell educatiu, se seleccionarà el finalista que utilitzi una major riquesa de llenguatge i vocabulari a la prova escrita.
 5. Els organitzadors publicaran al web del concurs els noms dels guanyadors de la prova territorial i el centre al qual pertanyen a partir del dia 3 d’abril.
 6. El responsable del concurs de cada centre haurà de comunicar a l'organització del concurs qualsevol baixa d’alumnes que hagin presentat la seva renúncia a participar en la fase final del concurs abans del dia 15 d’ abril a les 24 hores.

FASE FINAL:

 1. La prova de la fase final tindrà lloc dissabte dia 29 d’abril a les 12 hores.
 2. El/la concursant es presentarà 30 minuts abans de l'hora prevista per a la prova per efectuar-ne l’acreditació, d’acord amb la base 3 del concurs.
 3. Els exercicis tindran una part oral i una part escrita. El temps màxim total serà de 60 minuts per a la prova escrita i de 5-7 minuts per a la prova oral, depenent del nivell educatiu. La puntuació total de la prova del concursant s’obtindrà de la suma de les dues parts.
 4. Es convocarà els 15 finalistes absoluts de cadascuna de les 8 categories de 5è de primària a 2n de BATX/CSGF (els 120 participants de la fase territorial amb una millor puntuació absoluta). Es convocarà també els 16 finalistes absoluts de les 2 categories d’adults del concurs (els 16 participants de la fase territorial amb una millor puntuació absoluta) provinents dels Centres de Formació d’Adults.
 5. En cas d’empat de puntuacions entre dos o més candidats d’un mateix nivell educatiu, s’escollirà el candidat que hagi demostrat més fluïdesa verbal i la millor pronúncia durant la part oral.
 6. Els organitzadors publicaran a partir del dia 12 de maig la posició en la classificació obtinguda pels concursants de cada categoria i el centre al qual pertanyen i se’ls convocarà per al lliurament solemne de diplomes i premis.

ASPECTES COMUNS DE LES FASES TERRITORIALS I FINAL:

 1. Per a poder participar i acreditar-se com a concursant seleccionat els dies indicats, hauran d’anar acompanyats d’un familiar i/o del responsable del concurs del seu centre o en qui aquest delegui, i hauran de portar l’autorització de participació i l’acreditació d’identitat d’acord amb la base 3 del concurs, a excepció dels concursants provinents dels Centres de Formació d’ Adults, que en el seu cas hauran de portar el formulari d’autorització de participació emplenat pel responsable del centre.
 2. Els concursants es desplaçaran pel seu compte fins als llocs en què es realitzaran els exercicis. Les seus i horaris de les proves seran comunicades en el moment oportú a través de la web.
 3. L’organització penjarà a la web les llistes d’inscrits i guanyadors en cadascuna de les fases i categories, i enviarà un mail de confirmació a cada centre participant amb concursants a les diferents fases.
 4. Un cop iniciats els exercicis en el dia i l’horari indicat, no s’admetrà l’accés a l’aula corresponent de cap concursant que no s’hagi presentat en el moment de comprovació i validació de dades a la porta d’ acreditació que li pertoqui. Tampoc no es permetrà la sortida de l’aula.
 5. Els concursants trobaran a l’ inici de la prova un sobre tancat damunt la taula amb el qüestionari de preguntes. Els concursants no podran obrir els sobres fins que els organitzadors els autoritzin amb el senyal corresponent.
 6. S’haurà d’emplenar cadascuna de les pàgines amb totes les dades del concursant de manera entenedora. Si no s'omplen totes les pàgines de forma correcta podrà suposar la no classificació del candidat per a la següent fase.
 7. Els concursants no han de portar cap tipus de material per a fer la prova ja que els organitzadors del concurs els subministraran tot el material necessari.
 8. No es podrà fer ús de diccionaris ni de cap material de suport per a fer els exercicis.
 9. Les respostes errònies no penalitzaran ni restaran puntuació en cap de les fases.

6. SEUS:

Els responsables del concurs, encarregats del desenvolupament d’aquests exercicis en cada centre educatiu, es constituiran com a administrador/s de l’activitat durant les dates en què es dugui a terme la fase local del concurs al centre educatiu. Vetllaran per la correcta realització de les proves al centre, recolliran els fulls de resposta, redactaran l’Acta corresponent i corregiran pel seu compte aquestes proves amb les plantilles subministrades per l’organització des de la intranet del web.

Per a les fases territorial i final, el Comitè Organitzador agruparà els centres participants en seus territorials que correspondran a les ciutats de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Per a la fase final, s’establirà una seu que es comunicarà al web amb antelació suficient.

7. PREMIS:

 1. Totsels centres educatius amb concursants finalistes de la fase territorial proposats pels respectius centres podran descarregar-se del web un diploma acreditatiu amb el nom dels concursants del “10è. Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya".
 2. Totsels responsables del concurs dels centres amb alumnes dels nivells de 5è de primària a 2n de BATX/GSCF que hagin quedat entre els 120 finalistes per a la prova final rebran un premi, en base al següent criteri:
  1. Un curs de metodologia de llengua anglesa per als responsables amb alumnes finalistes classificats entre la 1ª i 3ª posició final de cada categoria.
  2. Invitacions per a l’assistència als grups de treball i assessorament del Departament d’Educació sobre llengua anglesa per als responsables amb alumnes finalistes classificats entre la 4ª i 6ª posició final de cada categoria.
  3. Un lot de material escolar per als responsables amb alumnes finalistes classificats a partir de la 7ª posició final de cada categoria.
 3. Els responsables del concurs dels Centres de Formació d’Adults amb alumnes dels nivells Anglès Inicial A1+ i Anglès Intermedi A2/B1 que hagin quedat entre la 1ª  i la 8ª posició final (16 finalistes absoluts) rebran com a premi un curs online de metodologia de llengua anglesa.
 4. Hi haurà les categories següents de premis per als 120 concursants de 5è de primària a 2n de BATX/GSCF classificats en fase final:
  1. 4 estades a “English Summer Camps” de Catalunya o Andorra de 2 setmanes per als 4 concursants guanyadors absoluts en les categories de 5è de primària a 2n de la ESO.
  2. 4 estades en un país de parla anglosaxona de com a mínim 10 dies per als 4 concursants guanyadors absoluts en les categories de 3r de la ESO a 2n de BATX./CSCF.
  3. 8 estades de cap de setmana en cases de colònies per al guanyador i  3 acompanyants i 8 cursos extensius a distància d’anglès per al segon classificat en cada categoria.
  4. 32 cursos extensius a distància d’anglès del tercer al sisè classificats en cada categoria.
  5. 72 lots de material escolar, per a la resta de concursants classificats a la fase final.
 5. Els 8 concursants finalistes del Nivell A1+ (Angles Inicial) i els 8 concursants finalistes del Nivell A2/B1 (Angles Intermedi) provinents dels Centres de Formació d’Adults classificats en la fase final, rebran de 1r. a 8e. classificat, en aquest ordre:  
  1. 1 estada de cap de setmana en cases de colònies per al guanyador i  3 acompanyants i 1 un curs extensiu a distància de llengua anglesa  per als 2 concursants guanyadors absoluts dels nivells Anglès Inicial A1+ i Anglès Intermedi A2/B1.
  2. 1 lot de material escolar per als 2 concursants classificats en segona posició dels nivells Anglès Inicial A1+ i Anglès Intermedi A2/B1.
  3. 1 curs extensiu a distància d’anglès, per als 6 concursants classificats en tercera a vuitena posició del nivell Anglès Inicial A1+ i 1 lot de material escolar per als 6 concursants classificats en tercera a vuitena posició Anglès Intermedi A2/B1.
 6. Elspremis no podran ser bescanviats pel seu valor en metàl·lic ni per altres premis. No obstant això, si algun concursant finalista premiat amb algun dels premis majors (summer camps d’estiu, estades a l’estranger, caps de setmana en cases de colònies) no pogués gaudir del seu premi per motiu d’incompatibilitat de dates, d’horari o altres, se li oferirà en compensació un curs d’anglès a distància de la durada d’un curs acadèmic.
 7. L’organització del concurs es reserva el dret de substituir els premis anteriorment descrits per altres d’igual o superior valor, en cas de força major.
 8. Els premis mai no podran quedar deserts.
 9. Al lliurament solemne de premis es convidarà tots els participants de la prova final, juntament amb els seus familiars, amics i representant/s del seu centre escolar. L’acte de lliurament, es realitzarà el divendres 19 de maig de 2016 per la tarda, al lloc que es comunicarà oportunament al web del concurs.
 10. Els concursants guanyadors d’edicions anteriors del Concurs i classificats en la 1ª posició, podran participar novament si ho desitgen, però en cas de tornar a quedar classificats en la 1ª posició final del concurs, tindran com a premi un reconeixement explícit, però no podran accedir als premis que els corresponen per classificació.

8. SORTEIG:
Es farà al mes de maig un sorteig de 4 caps de setmana en cases de colònies per a  2 concursants i 2 mestres d’ entre el total que hagin participat a la fase territorial del  concurs i que no hagin obtingut plaça per a la gran final. El premi del cap de setmana és per al guanyador i 3 acompanyants.

9. TRIBUNAL CORRECTOR DE PROVES FINALS:

Les correccions de les proves de les fases territorial i final del concurs les efectuarà un Comitè Examinador designat pels organitzadors, format per professionals del sector amb experiència suficientment contrastada i amb la titulació corresponent.

Les decisions i actuacions d’aquest comitè són inapel·lables pel que fa al nivell pedagògic i organitzatiu. Qualsevol reclamació en les fases territorial o final s’haurà de dirigir per escrit a l' adreça següent:

C/ Trafalgar 14, 08010 Barcelona “Concurs Anglès”

10. PUBLICACIÓ DE LLISTES I PROCLAMACIÓ DE GUANYADORS:

Un cop acabada la correcció de les proves en les fases territorial i final, el Comitè Examinador farà pública, a la web del concurs, la llista provisional dels concursants classificats en cada nivell, amb indicació del nom, cognoms, centre educatiu i servei territorial del qual provenen i la classificació obtinguda.

Qualsevol concursant podrà sol·licitar la revisió i correcció de les dades publicades a la web habilitada per a aquesta finalitat dins del període de cinc dies a comptar després de la publicació de les llistes, a través del responsable del concurs del seu centre.

11. PROPIETAT INTEL·LECTUAL:

El “10è. Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya” (“THE FONIX 2017”) i tots els elements que hi són inherents són propietat de International House Barcelona S.L. Aquesta institució podrà cedir als centres educatius concursants el seu nom i elements per a la seva promoció i difusió dins de l’àmbit escolar.

12. DRETS SOBRE IMATGES I DADES PERSONALS:

 1. Pel que fa a les imatges (fotografies, vídeos, etc.), quan l’ activitat es desenvolupi dins dels centres educatius durant la Fase Local, seran tractades segons les normes que aquests centres segueixin en els seus propis actes. Les activitats realitzades a les seus de les fases territorial i final podran ser enregistrades segons els criteris de cada seu o, en cas que no ho diguin, segons els criteris del Comitè Organitzador de la prova, i s’entendran expressament autoritzades per a la presentació dels formularis d’autorització presentats durant la participació en les proves. Els reportatges gràfics que es duguin a terme durant l’acte de lliurament de premis seran de caràcter públic i propietat de la Institució en la qual es realitzi l’acte i de les entitats que en tinguin atribuïda la propietat intel·lectual de la base 10, que autoritzen les entitats col·laboradores a fer-ne ús educatiu i la divulgació pedagògica que creguin escaient.
 2. El Departament d’Ensenyament forma part del Comitè Organitzador, i tindrà accés en tot moment a les dades relatives a les proves, els participants i l’estat de la selecció de cadascuna de les fases, i podrà  -si escau- formar part del Comitè Examinador, amb un representant expert del Servei de Llengües de la Subdirecció General de Llengües i Entorn de la la Secretaria General de Polítiques Educatives.
 3. Les dades personals de concursants proporcionades pels centres després de la prova de la fase local s’inclouran en un fitxer automatitzat de dades de titularitat d’ International House Barcelona, SL. Aquest fitxer restarà sota la responsabilitat de l’ esmentada institució, que es compromet a respectar la protecció de les dades dels menors participants en el concurs. La finalitat d’aquest fitxer és la gestió adequada de la participació dels alumnes al concurs, així com l’enviament de materials i premis als seus guanyadors. En qualsevol moment, els participants del concurs o els seus representants legals podran accedir a aquest fitxer amb la finalitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les seves dades personals, de conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquests drets es podran exercir mitjançant comunicació escrita acompanyada d’una fotocòpia del DNI i dirigida a la seu d’ International House Barcelona, SL, situada al C./ Trafalgar núm. 14, 08010 Barcelona.

13. ACCEPTACIÓ DE LES BASES:

Els organitzadors del concurs es reserven el dret de modificar aquestes Bases en qualsevol moment si per motius  d’organització, realització o funcionament ho consideren necessari; en aquest cas hauran de fer una notificació prèvia de les modificacions als interessats amb la suficient antelació.
Els centres educatius, a través dels seus responsables de centre al concurs, es donen per assabentats d’aquestes bases i del funcionament intern del concurs.

La participació al “10è. Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya” o “THE FONIX 2017” implica l’acceptació d’aquestes Bases en la seva totalitat.