Logo Fonix

12è. Concurs d'Anglès Interescolar de Catalunya (gener-maig 2019)

THE FONIX, Bases edició 2019

1. OBJECTIUS DEL CONCURS "THE FONIX"

The Fonix és un concurs adreçat als centres educatius catalans amb l’objectiu de reforçar la competència plurilingüe de l’alumnat i, especialment, l’aprenentatge de la llengua anglesa. La iniciativa es basa en el repte lúdic i la descoberta compartida, és fàcil d’integrar en el Projecte Educatiu de Centre i s’adequa a les línies pedagògiques innovadores que estan emergent en el sistema educatiu.

The Fonix vol contribuir, també, a desenvolupar el pensament crític i reflexiu de l’alumnat per tal que sigui capaç d’aplicar-lo per resoldre problemes de manera creativa i aprofitant, al màxim, els entorns digitals i la comunicació transmèdia.

El concurs es desenvolupa en dues fases: una de primera, de caràcter col·lectiu, que té lloc dins de cada centre educatiu; i una de segona de caràcter final, en la qual participaran els centres finalistes.

La temàtica del concurs gira a l’entorn dels grans objectius fixats per l’Agenda UNESCO 2030 per al desenvolupament sostenible, l’equitat, la solidaritat i la cohesió social. Així doncs, els alumnes participants hauran de dur a terme diferents tasques comunicatives sobre temes d’interès ecològic o sociocultural (per exemple, les qüestions de sostenibilitat i equitat proposades per la mateixa UNESCO, la ONU o la Unió Europea). Aquestes tasques es resoldran en equip, i implicaran desenvolupar activitats orals o escrites de caràcter interactiu i utilitzar recursos digitals. Els equips finalistes hauran de presentar els resultats del seu treball públicament a la fase final del concurs.

2. ORGANITZADORS DEL CONCURS

International House i la Fundació Catalana de l'Esplai són els organitzadors del concurs, en el qual col·labora el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La iniciativa es finança gràcies a les aportacions dels organitzadors, patrocinadors i altres col·laboradors.

Un Comitè Organitzador, constituït pels organitzadors del concurs, vetllarà pel correcte desenvolupament d’aquest.

3. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

a. Centres que hi poden participar i categories

Poden participar en el concurs els centres educatius públics, privats i concertats de Catalunya que ofereixen ensenyaments de les etapes i nivells educatius següents: 5è i 6è de primària, de 1r a 4t d’ESO, 1r i 2n de batxillerat i Escoles d’adults.

El concurs s’organitza en les sis categories següents. En cada categoria poden participar diversos equips d’alumnes del centre. Cada equip ha d’estar constituït per un mínim de dos alumnes i un màxim de tres.

 • a. CATEGORIA 1) : Alumnat de 5è /6è de primària
 • b. CATEGORIA 2) : Alumnat de 1r / 2n d’ESO
 • c. CATEGORIA 3) : Alumnat de 3r / 4t d’ESO
 • d. CATEGORIA 4) : Alumnat de 1r/ 2n Batxillerat
 • e. CATEGORIA 5) : Alumnat Anglès Inicial Adults (A1/A1+): GES 1, Anglès 1, Anglès 2, PPACFGM
 • f . CATEGORIA 6) : Alumnat Anglès Bàsic Adults (A2/A2+): GES 2, Anglès 3, CAM, PPCFGS, PPAU+25

La participació en el concurs és totalment gratuïta per als centres i alumnes.

b. Formalització de la inscripció

Per participar en el concurs cal que el centre educatiu s’hi inscrigui formalment a través del web the-fonix.org i que nomeni un docent com a coordinador responsable del concurs en el centre. Aquest docent ha de ser preferiblement el professor/a d’anglès d’algun dels nivells (categories) en què el centre participa. El coordinador actuarà com a referent del centre en tot el procés i serà l’encarregat del desenvolupament de les activitats de la primera fase del concurs. En aquest sentit, vetllarà per la correcta realització de les activitats pròpies de la primera fase, avaluarà les activitats dels alumnes d’acord amb les instruccions subministrades per l’organització a través del web del concurs, i redactarà l’acta corresponent.

c. Limitacions de participació

Queden expressament exclosos dels premis els concursants que tinguin fins a un primer grau de consanguinitat amb el responsable del concurs en el centre o bé amb membres de les entitats organitzadores del concurs.

d. Autorització de participació

La inscripció dels alumnes en el concurs requereix l’autorització prèvia de participació personal, disponible al web del concurs. La participació en la fase final dels alumnes menors de 18 anys queda sotmesa a l’autorització expressa mitjançant signatura del pare, mare o tutor legal del menor. Els alumnes que participin en la fase final hauran d’assistir a l’acte acompanyats d’un familiar i/o del responsable del concurs del centre o persona en qui delegui.

e. Penalització per avantatges competitius de caràcter lingüístic

Els concursants que no tinguin l’anglès com a llengua d'origen o familiar sumaran un 20% més de puntuació per al seu equip en la fase final del concurs. Els alumnes que tinguin el pare o mare d’origen de parla anglesa, i/o que estudiïn en un centre educatiu internacional en llengua anglesa , o que hagi estat escolaritzat en centres educatius estrangers de parla anglesa durant els darrers tres anys escolars no gaudiran d’aquesta puntuació addicional.

f. Penalització per excés de temps en videoprojecte presentat:

Els videoprojectes que excedeixin el metratge de temps recomanat-indicat com a màxim (2 minuts) tindràn una penalització del 10% sobre la nota final. En aquest sentit, la penalització s’aplicarà als videoprojectes rebuts que excedeixin els 3 minuts de metratge.

4. FASES DEL CONCURS

El concurs té 2 fases.

a) PRIMERA O INICIAL

Una fase de caràcter eliminatori que es durà a terme en el centre i en la qual podran participar diversos alumnes, organitzats per equips d’un màxim de tres alumnes cadascun. El centre pot optar a una o diverses categories del concurs i en cada categoria poden participar diversos equips d’alumnes. No obstant això, per participar en la segona fase del concurs, el centre haurà d’escollir el millor equip de cadascuna de les categories en què participi i enviar la proposta al Comitè Organitzador. El centre enviarà els vídeos, un mini-projecte de 2 minuts, en llengua anglesa, relacionat amb els temes proposats a la rúbrica i instruccions, en format AVI o MP4 mitjançant Wetransfer o Dropbox a l’adreça info@the-fonix.org.

b) SEGONA O FINAL

Un cop el Comitè Organitzador hagi valorat tots els treballs presentats per part del centres participants, penjats a un canal de youtube, tindrà lloc la segona fase del concurs. En aquesta segona fase participaran els equips que hagin elaborat els 3 millors projectes de cada categoria. Aquests equips hauran de presentar el seu treball en anglès en un acte públic al qual seran oportunament convocats. Un jurat decidirà, a partir d’aquestes presentacions, els podis de cada categoria.

a. DETALL DE LA PRIMERA FASE

I. Es formaran equips heterogenis de 2 o 3 alumnes que hauran de crear un petit projecte de caràcter col·laboratiu en llengua anglesa i en format digital.

II. Els projectes hauran de tractar sobre el tema o temes que proposi la convocatòria anual del concurs, establerts a la guia i rubrica.

III. Els centres educatius que vulguin participar-hi, hauran de formalitzar la seva inscripció en la pàgina web del concurs. La inscripció la farà el responsable del concurs del centre. A cada categoria es poden inscriure un únic grup d’alumnes d’un mateix centre.

IV. Una vegada realitzada la inscripció, el centre rebrà unes claus d’accés a la seva intranet de dades p ersonals. El centre guardarà els projectes presentats per a possibles consultes dels concursants participants.

V. El coordinador responsable del concurs en el centre establirà el moment i la forma més convenient de presentar els materials a l’alumnat, i de fer l’exercici d’acord amb la convocatòria anual (guia i rubrica). Cada equip presentarà un únic treball, i cada alumne participarà únicament es en aquesta primera fase, 1 equip finalista per a cadascuna de les categories en que participi (veieu apartat 3a). i enviarà els projectes  identificats per escola i nivell, en format vídeo AVI o MP4 mitjançant Wetransfer o Dropbox a l’adreça info@the-fonix.org.

VI. Publicarem els projectes al canal de YouTube del concurs, agrupats en llistes per etapa. SI hi ha música o imatges alienes, aquestes hauran d’estar lliures de drets de copyright per evitar que els gestors de Youtube puguin despenjar-les durant el període de votacions, fet pel qual l’equip quedaria eliminat

VII. Els 3 equips finalistes de cadascuna de les 6 categories seran escollits en base a votació del públic a YouTube (15% de la puntuació) + la votació del comitè organitzador (85% de la puntuació).

VIII. Els equips finalistes passaran a la fase final per participar en la presentació pública en directe del seu treball. Els noms dels integrants dels equips seran publicats al web.

IX. El responsable del concurs de cada centre haurà de comunicar a l'organització del concurs en els terminis establerts a la convocatòria anual qualsevol baixa d’alumnes seleccionats per a aquesta en un equip.

X. Cada centre decidirà, en els terminis que fixi la convocatòria anual, la manera de seleccionar els equips candidats per a la segona fase, seguint les pautes de valoració i les orientacions proporcionades pels organitzadors del concurs (amb,com a màxim, un equip de cada categoria).

XI. El coordinador responsable del concurs presentarà a l’organització els treballs candidats per a la segona fase i notificarà per via telemàtica, a la intranet, els noms dels concursants, en els terminis establerts. S’hauran d’adjuntar les autoritzacions paternes de participació. En cas contrari, es perdrà qualsevol dret de participació a la fase final.

XII. En els terminis establerts, els organitzadors escolliran, entre els treballs lliurats pels centres en aquesta primera fase, 3 equips finalistes per a cadascuna de les categories (veieu apartat 3a) . Els equips finalistes passaran a la fase final per participar en la presentació pública en directe del seu treball. Els noms dels integrants dels equips seran publicats al web.

XIII. El responsable del concurs de cada centre haurà de comunicar a l'organització del concurs en els terminis establerts a la convocatòria anual qualsevol baixa d’alumnes seleccionats per a aquesta fase final. L’alumne que causi baixa haurà de ser substituït per un altre. La no substitució  comportarà l’exclusió de tot l’equip per a la segona fase del concurs. En cas de baixa d’un equip, el Jurat procedirà a la substitució d’aquest per un altre equip de la mateixa categoria.

XIV. Els membres dels equips que no hagin passat a la segona fase, així com els professors coordinadors participants en el concurs, podran descarregar-se un diploma de participació de la mateixa intranet. Igualment es podran descarregar un certificat  per als alumnes guanyadors d’aquesta primera fase.

b. DETALL DE LA SEGONA FASE (FINAL)

I. La segona fase del concurs (fase final) tindrà lloc en una seu unificada per a tot Catalunya i es durà a terme en un sol dia, un dissabte de la segona quinzena de maig. En aquesta fase s’establirà l’ordre final de classificació dels tres equips finalistes de cada categoria (veieu l’apartat 3.a).

II. Els equips finalistes de cada categoria escollits per l’organització hauran de presentar públicament i en directe el seu treball de grup o projecte, amb els mateixos integrants. La presentació tindrà les característiques següents:

 • a. Consistirà en una exposició oral en llengua anglesa, de format lliure, que servirà per a il·lustrar, presentar i defensar creativament el projecte desenvolupat en el centre.
 • b. L’exposició serà d’un màxim de cinc minuts, en els que intervindran tots els membres de l’equip.
 • c. Per a la presentació pública l’equip disposarà de pantalla, projector i àudio. Es podran utilitzar elements personals d’atrezzo.

III. Totes les actuacions podran ser enregistrades prèvia autorització de les persones interessades.

IV. Els equips coneixeran amb antelació suficient el lloc i l’horari previst per a la seva intervenció. Els equips s’hauran de presentar davant del jurat 30 minuts abans de l’hora prevista d’intervenció per tal d’acreditar-se. Les bases anuals del concurs podran establir horaris simultanis de presentació o agrupaments de presentacions. L’equip que no es presenti en l’horari assignat podrà ser desqualificat i el premi podrà quedar desert.

V. Per poder participar en aquesta fase del concurs els alumnes hauran d’anar acompanyats d’un familiar i/o del responsable del concurs del seu centre o persona en qui delegui. Per acreditar-se hauran de presentar el document d’identitat (DNI o passaport) i l’autorització de participació emplenada i signada pel pare, mare o tutor legal si són menors d’edat. Els concursants es desplaçaran pel seu compte fins al lloc on es desenvoluparà l’activitat. La seu es comunicarà a través del web del concurs amb antelació suficient. Cada equip podrà anar acompanyat d’un màxim de sis persones.

VI. Per a l’avaluació d’aquesta segona fase, es constituirà un Jurat que valorarà les presentacions públiques dels equips. Els aspectes que es valoraran seran, per una banda, la capacitat comunicativa dels participants, la posada en escena, la creativitat, l’originalitat de la proposta i la tècnica mediàtica utilitzada per a l’exposició; i, per una altra, la qualitat en l’ús de la llengua anglesa (fluïdesa, correcció, pronunciació, etc.) d’acord amb el nivell educatiu de l’equip.

VII. La puntuació obtinguda en aquesta segona fase o final del concurs, amb la presentació pública, servirá per establir els podis finals, sense comptar amb la puntuació obtinguda en la primera fase, que no es sumarà. La puntuació final s’entendrà com una qualificació global aplicable exclusivament als participants que han actuat en la segona fase.

VIII. En cas d’empat entre dos o més equips candidats d’una categoria en un mateix nivell educatiu, el Jurat establirà els criteris de desempat. El desempat es realitzarà escollint l’equip que hagi demostrat major qualitat comunicativa, més fluïdesa verbal, i millor pronúncia durant la presentació pública en directe. Igualment, es considerarà prioritari donar el primer lloc de cada categoria als equips d’alumnat que no hagin quedat mai guanyadors del primer premi en cursos anteriors.

IX. Els organitzadors comunicaran el resultat final del concurs per a cada categoria el mateix dia i en el mateix lloc. Tot seguit es lliuraran els premis i diplomes. Un cop acabada la cerimònia de lliurament de premis, s'oferirà un refrigeri per als guanyadors i els seus acompanyants.

5. CALENDARI D’INSCRIPCIÓ, TERMINIS I COMUNICACIONS

El termini d’inscripció al concurs va del 5 de novembre del 2018 al 10 de febrer del 2019, ambdós inclosos.

La primera fase en el centre es desenvoluparà entre els mesos de desembre 2018 i febrer 2019. Els projectes es lliuraran als organitzadors del concurs entre el 25 de gener i el 15 de març del 2019, improrrogable, i seran penjats en una plataforma de canal youtube per part de l’organització després de ser rebuts pels centres educatius en format AVI o MP4 mitjançant Wetransfer o Dropbox a l’adreça info@the-fonix.org.

De l’1 al 15 d’abril 2019, apertura del canal de youtube per a votacions populars. Només es podrá votar una vegada per vídeo, donat cadascú d’alta pel seu propi compte al canal. Només es valoraran les votacions positives per a la puntuació.

Finals d’abril o principis de maig 2019, notificació dels projectes finalistes convocats per a la gran final, al web del concurs
La fase final tindrà lloc un dissabte de finals de maig de 2019. La data i el lloc concret es comunicaran als equips finalistes amb antelació suficient.
Tota la informació sobre el concurs i el procediment d’inscripció estarà disponible a la pàgina web the-fonix.org. Les bases del concurs estaran disponibles en aquest mateix web.

Qualsevol dubte sobre el concurs o el procediment d’inscripció , caldrà traslladar-lo per correu electrònic a l’adreça info@the-fonix.org i adreçar-lo, en funció del tipus de consulta, a:
 • a. Per qüestions pedagògiques: Darienne Walker, responsable pedagògica.
 • b. Per qüestions organitzatives: Miquel Puig, responsable d’organització.

6. PREMIS

Premis per a l’alumnat guanyador de 5è de primària a 2n de batxillerat

Els equips de cada categoria classificats per a la gran final rebran:

 • Primer premi: 1 English summer camp de 2 setmanes (per als integrants d’equips de 5è de primària a 2n d’ESO) i 1 estada de 2 setmanes en un país de parla anglesa (per als integrants d’equips de 3r d’ESO a 2n de Batxillerat).
 • Segon premi: 1 estada d’un cap de setmana en cases de colònies per a cada integrant i dos acompanyants de cada membre de l’equip guanyador, un curs extensiu a distància de llengua anglesa,  per als integrants dels equips classificats en segona posició dels nivells de 5è de primària a 2n de batxillerat, + 1 lot de material escolar.

  (*)El premi es gaudirà el mes de juny-juliol de l’any següent per motius logístics

 • Tercer premi: 1 estada d’un cap de setmana en cases de colònies per a cada integrant i dos acompanyants de cada membre de l’equip guanyador + 1 lot de material escolar per als integrants dels equips classificats en tercera posició dels nivells de 5è de primària a 2n de batxillerat.

Premis per a l’alumnat guanyador Anglès Inicial Adults (A1/A1+) i Anglès Bàsic Adults (A2/A2+)

Els equips de cada categoria classificats per a la gran final rebran:

 • Primer premi: 1 estada d’un cap de setmana en cases de colònies per a cada integrant i dos acompanyants de cada membre de l’equip guanyador i un curs extensiu a distància de llengua anglesa  per als integrants dels equips de les 2 categories.
 • Segon premi: 1 lot de material escolar per als integrants dels equip de les 2 categories + un curs extensiu a distància de llengua anglesa  per als integrants dels equips de les 2 categories.
 • Tercer premi: 1 curs extensiu a distància de llengua anglesa per als integrants dels equips de les 2 categories.

Tots els alumnes concursants guanyadors del mateix equip, rebran el mateix premi, independentment de la seva actuació o del seu rol en el treball d’equip.

Premis per al professorat amb alumnat de grups convocats a la fase final:

Tots els responsables del concurs dels centres amb alumnes de 5è de primària a 2n de BATX/GSCF i de les Escoles dAdults que hagin quedat classificats per a la prova final rebran un premi, en base al següent criteri:

 • Un cap de setmana en una casa de colònies per als responsables i dos acompanyants amb alumnes finalistes classificats en la 1ª posició final de cada categoria.
 • Un curs de metodologia de llengua anglesa i un lot de material per als responsables amb alumnes finalistes classificats en la 2ª posició final de cada categoria.
 • Invitacions per a l’assistència als grups de treball i assessorament del Departament d’Educació sobre llengua anglesa i un lot de material per als responsables amb alumnes finalistes classificats en la 3ª posició final de cada categoria.

Els premis no podran ser bescanviats pel seu valor en metàl·lic ni per altres premis. No obstant això, si algun concursant finalista premiat amb algun dels premis majors (summer camps d’estiu, estades a l’estranger, caps de setmana en cases de colònies) no pogués gaudir del seu premi per motiu d’incompatibilitat de dates, d’horari o altres, se li oferirà en compensació un curs d’anglès a distància de la durada d’un curs acadèmic.

L’organització del concurs es reserva el dret de substituir els premis anteriorment descrits per altres d’igual o superior valor, en cas de força major.

7. JURAT

El Jurat del Concurs serà designat pels organitzadors, entre professionals del sector educatiu, comunicatiu, social i cultura, amb experiència suficientment contrastada i amb l’acreditació corresponent.

Els noms dels components del Jurat del Concurs es faran públics abans de la fase final de presentació pública en directe.

Les decisions i actuacions d’aquest Jurat són inapel·lables pel que fa a qüestions pedagògiques o organitzatives. . Qualsevol altre tipus de reclamació caldrà adreçar-la per escrit a l' adreça següent:

C/ Trafalgar 14, 08010 Barcelona “Concurs Anglès The Fonix”

8. PUBLICACIÓ I PROCLAMACIÓ DE GUANYADORS

Un cop acabada cada una de les fases es farà pública, a la web del concurs, la llista provisional dels concursants classificats i finalment guanyadors en cada nivell, amb indicació del nom, cognoms, centre educatiu del qual provenen i la classificació obtinguda.

 

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El “Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya” (“THE  FONIX”) i tots els elements que hi són inherents són propietat d’International House Barcelona S.L. Aquesta institució podrà cedir als centres educatius concursants el seu nom i elements per a la seva promoció i difusió dins de l’àmbit escolar.

10. DRETS SOBRE IMATGES I DADES PERSONALS

 1. Les imatges (fotografies, vídeos, etc.) resultat d’activitats desenvolupades dins dels centres educatius seran tractades segons les normes que aquests centres segueixin per als seus propis actes. Les activitats realitzades a la seu de la fase final podran ser enregistrades segons els criteris del Comitè Organitzador de la prova, i s’entendran expressament autoritzades mitjançant el formulari d’autorització lliurat per a la participació en el concurs. Els reportatges gràfics que es duguin a terme durant l’acte de lliurament de premis seran de caràcter públic i propietat de les entitats que en tinguin atribuïda la propietat intel·lectual ,que autoritzen als centres educatius col·laboradors a fer-ne ús educatiu i la divulgació que creguin escaient. 
 2. El Departament d’Ensenyament, com a entitat col·laboradora en el concurs, podrà formar part del Jurat del Concurs. En aquest cas, ho farà a través d’un representant del Servei de Llengües Estrangeres de la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme.
 3. Les dades personals de concursants proporcionades pels centres s’inclouran en un fitxer automatitzat titularitat d’International House Barcelona, SL. Aquest fitxer restarà sota la responsabilitat de l’ esmentada entitat, la qual es compromet a respectar la protecció de les dades dels menors participants en el concurs. La finalitat d’aquest fitxer és la gestió adequada de la participació dels alumnes al concurs, així com l’enviament de materials i premis als seus guanyadors. En qualsevol moment, els participants del concurs o els seus representants legals podran accedir a aquest fitxer amb la finalitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les seves dades personals, de conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquests drets es podran exercir mitjançant comunicació escrita acompanyada d’una fotocòpia del DNI i dirigida a la seu d’ International House Barcelona, SL, situada al C./ Trafalgar núm. 14, 08010 Barcelona.

11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en l’ 12è. Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya o THE FONIX 2019 implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat.

Els organitzadors del concurs es reserven el dret de modificar aquestes bases en qualsevol moment si  motius  d’organització, realització o funcionament així ho aconsellen i ho fan necessari. En aquest cas, els interessats rebran notificació de les modificacions amb  antelació suficient.

Aquestes bases reguladores, que tindran consideració de reglament anual, es complementen amb els procediments de cada fase del concurs, els quals es podran descarregar en obert des del web i també de de la intranet del concurs un cop feta la inscripció.

Descàrrega de bases [ document.pdf ]

Patrocinadors